เกี่ยวกับเรา

มูลนิธิภิกขุปัญญานันทะ

๑๐๐  ปี ชาตกาล  ร่วมสืบสาน ปณิธาน
พระพรหมมังคลาจารย์  (ปัญญานันทภิกขุ)
๒๔๔๓ – ๒๕๕๔

พระธรรมของพระพุทธเจ้า
เป็นดุจดวงประทีปส่องใจให้สว่างไสว
เราต้องหาธรรมะ ควบคู่ไปกับการหาวัตถุ
ประพฤติ ธรรมควบคู่ กับการดำรงชีวิต
ในหน้าที่การงาน

มูลนิธิภิกขุปัญญานันทะ
ในโอกาสที่พระเทพวิสุทธิเมธี (ปัญญานันทภิกขุ)  แห่งวัดชลประทานรังสฤษฏิ์  จังหวัดนนทบุรี มีอายุครบ ๘๐ ปี  ในวันที่ ๑๑ พ.ค.๒๕๓๔ คณะศิษยานุศิษย์  พิจารณาเห็นพ้องต้องกันในการจัดตั้ง “มูลนิธิ”  เพื่อเผยแพร่เกียรติคุณและสืบทอดเจตนารมณ์ ของพระคุณท่านในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และส่งเสริมสิ่งที่ดีงามต่อสังคม  โดยตั้งชื่อว่า “มูลนิธิภิกขุปัญญานันทะ” และได้รับอนุญาตให้จัดตั้งได้เมื่อ ๖  มีนาคม ๒๕๓๔ โดยมีทุนจดทะเบียน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อกิจการแพทย์และพยาบาล
๒. เพื่อการศึกษาของพระภิกษุ สามเณร
๓. เผยแผ่พระพุทธศาสนา ตามแนวปณิธานของ “ท่านปัญญานันทะภิกขุ”  
๔. ดำเนินการ เพื่อสาธารณประโยชน์ หรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่น เพื่อสาธารณประโยชน์

“๒๐ ปี กับภาระกิจ มูลนิธิภิกขุปัญญานันทะ”
๑. สนับสนุนการพัฒนาโรงพยาบาลต้นแบบด้านคุณธรรม
๒. สนับสนุนการจัดทำห้องธรรมโอสถในโรงพยาบาลเพื่อบุคลากรและผู้ป่วย
๓. สนับสนุนโครงการเลี้ยงลูกให้ถูกธรรม ถูกทาง สร้างคนดีให้สังคม
๔. สนับสนุนทุนการศึกษาดูงานของแพทย์พยาบาล
๕. สนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักเรียน และนิสิต นักศึกษา ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
๖. สนับสนุนทุนการศึกษาของพระภิกษุ สามเณร  และการผลิตสื่อการสอนของ พระธรรมทายาท
๗. สนับสนุนการสร้างสถานรับเลี้ยงเด็ก ในชุมชนยากไร้ จังหวัดพัทลุง
๘. ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในพื้นที่ห่างไกล
๙. จัดตั้งกองทุน ๙๐ ปี ปัญญานันทะ ช่วยเหลือ พระภิกษุ สามเณร และผู้ป่วยยากไร้
๑๐. สร้างห้องประชุม ๑๐๐ ปี ชาตกาล ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน

“๑๐๐ ปี ชาตกาล กับโครงการสืบสานปณิธานพระพรหมมังคลาจารย์”
• โครงการพัฒนาโรงพยาบาลต้นแบบด้านคุณธรรม
• โครงการห้องธรรมโอสถ
• โครงการสร้างธรรมทายาท สืบสานปณิธาน พระพรหมมังคลาจารย์
• โครงการเลี้ยงลูกให้ถูกธรรม ถูกทาง สร้างคนดีให้สังคม
• โครงการพบพระพบธรรมนำชีวิต
• โครงการผลิตสื่อ Poscard เผยแผ่คำสอน พระพรหมมังคลาจารย์
• โครงการจัดทำ Web site มูลนิธิเพื่อขยายโอกาส การเรียนรู้ธรรม
• โครงการเล่าเรื่องราวท่านปัญญากับสหาย

เชิญผู้มีความประสงค์ร่วมเป็นเจ้าภาพสืบสานปณิธาน พระพรหมมังคลาจารย์ ตามกำลังศรัทธา
๑. จัดตั้งกองทุนเพื่อการศึกษาของแพทย์ พยาบาล
๒. จัดตั้งกองทุนเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
๓. ร่วมสมทบทุนสร้างห้องประชุม ๑๐๐ ปี ชาตกาล ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ที่อยู่     มูลนิธิภิกขุปัญญานันทะ
๗๒/๔ ม.๒ ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม
โทรศัพท์ ๐๘๙ – ๘๒๖-๖๔๕๑, ๐๘๑-๘๓๑-๒๓๖๗
๐๘๑- ๘๓๐- ๑๙๒๓, ๐๘๑–๒๕๓- ๐๗๖๙

Find the best web hosting service and read ipage review for more information.

เข้าสู่ระบบมูลนิธิภิกขุปัญญานันทะ | Develop by บ้านจิตอาสา | Webmaster : [email protected]