ลำดับการจำพรรษา

Last Updated on Monday, 28 February 2011 13:52 Written by Administrator Tuesday, 01 February 2011 15:26

อนุสาวรีย์ภิกขุปัญญานันทะ
ณ วัดอุโมงค์ (สวนพุทธธรรม) อ.เมือง จ.เชียงใหม่

พ.ศ.๒๔๗๒-๒๔๗๓ (๒ พรรษา) ขณะเป็นสามเณร จำพรรษาที่วัดอุปนันทาราม ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง

พ.ศ.๒๔๗๔-๒๔๗๕ (๒ พรรษา) จำพรรษาที่วัดหน้าพระบรมธาตุ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

พ.ศ.๒๔๗๖-๒๔๗๙ (๔ พรรษา) จำพรรษาที่วัดอุทัย อ.เมือง จ.สงขลา

พ.ศ.๒๔๘๐ (๑ พรรษา) จำพรรษาที่สวนโมกขพลาราม ต.เลม็ด อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี

พ.ศ.๒๔๘๑-๒๔๘๖ (๖ พรรษา) จำพรรษาที่วัดสามพระยา แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ

พ.ศ.๒๔๘๗-๒๔๘๘ (๒ พรรษา) จำพรรษาที่วัดอุทัย อ.เมือง จ.สงขลา

พ.ศ.๒๔๘๙-๒๔๙๐ (๒ พรรษา) จำพรรษาที่วัดศรีตะวัน รัฐเปรัค ประเทศมาเลเซีย

พ.ศ.๒๔๙๑ (๑ พรรษา) จำพรรษาที่วัดปิ่นบังอร รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย

พ.ศ.๒๔๙๒-๒๕๐๒ (๑๑ พรรษา) จำพรรษาที่วัดอุโมงค์ (สวนพุทธธรรม) ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

พ.ศ.๒๕๐๓-๒๕๓๕ (๓๓ พรรษา) จำพรรษาที่วัดชลประทานรังสฤษฎ์ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

พ.ศ.๒๕๓๖ (๑ พรรษา) จำพรรษาที่วัดพุทธธรรม เมืองฮินสเดล รัฐอิลลินอยส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา

พ.ศ.๒๕๓๗-๒๕๕๐ จำพรรษาที่วัดชลประทานรังสฤษฎ์ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี