สังเวชนียธรรม พระพรหมมังคลาจารย์ (ปญฺญานนฺโท)

สังเวชนียธรรม พระพรหมมังคลาจารย์ (ปญฺญานนฺโท)

สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงสั่งสอนพุทธบริษัทถึงเรื่องบัณฑิตผู้รู้จักประโยชน์ไว้ว่า "อนตฺถํ ปริวชฺเชติ อตฺถํ คณฺหาติ ปณฺฑิโต." แปลความว่า บัณฑิตย่อมเว้นสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ ถือเอาแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์
สลายสรีรธาตุพระราชทานเพลิงศพ "หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ"พิธีสลายสรีรธาตุ "หลวงพ่อปัญญานันทะ" หรือ หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ ท่ามกลางศิษยานุศิษย์จำนวนมากเคลื่อนสรีรธาตุ “หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ”งานพระราชทานเพลิงสลายสรีรธาตุ “หลวงพ่อปัญญา”สลายสรีรธาตุ ประกาศสัจธรรมหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ วันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐หลวงพ่อปัญญานันทมุนี เชิญร่วมงานสลายสรีรธาตุ หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุศิษยานุศิษย์ ร่วมพิธีสลายสรีรธาตุ "หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ"เตรียมจัดงานสลายสรีระสังขาร หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ