วีดีโอ หลวงพ่อปัญญา นันทภิกขุ

Last Updated on Thursday, 17 February 2011 16:13 Written by Administrator Thursday, 17 February 2011 16:01

โอวาท หลวงพ่อปัญญา
โอวาท หลวงพ่อปัญญา
นันทภิกขุ
พระอุโบสถกลางน้ำหลวงพ่อปัญญานันทะ
พระอุโบสถกลางน้ำ
หลวงพ่อปัญญานันทะ
บุญกิริยาวัตถุ โดยหลวงพ่อปัญญา
บุญกิริยาวัตถุ
โดยหลวงพ่อปัญญา