กายสิ้น ธรรมไม่สิ้น

กายสิ้น ธรรมไม่สิ้น ธรรมทูตแห่งพระพุทธศาสนา หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ

“งานคือชีวิต ชิวิตคืองาน บันดาลสุข ทำงานให้สนุก เป็นสุขเมื่อทำงาน” ถ้อยคำหลักคำสอนของพระเดชพระคุณพระพรหมมังคลาจารย์ หรือที่เรียกขานกันจนติดปากว่า “หลวงพ่อปัญญานันทะ” เจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎ์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี พระผู้มีหลักธรรมคำเทศน์ ข้อคิด ข้อเขียน ที่เปรียบประดุจแสงสว่างแห่งดวงประทีป ที่แผ่รัศมีไปทั่วแผ่นดินสยามและนานาประเทศ เป็นคำสอนที่ลึกซึ้งกินใจชาวพุทธมาเป็นระยะเวลานาน “หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ” ถือได้ว่าท่านเป็นปูชนียบุคคลที่ควรค่าแก่การยกย่องและเคารพนับถือเป็นอย่าง ยิ่ง ทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคตกาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในน้ำเสียงและการเทศน์ที่สะกดผู้ฟังให้อยู่ในอาการสงบ คำสอนของท่านเปี่ยมไปด้วยความเมตตากรุณา อธิษฐาน ปณิธาน ปฏิญาณ

สำหรับหลวงพ่อปัญญานันทะมิใช่เป็นเพียงถ้อยคำที่ไพเราะเสนาะหูไว้ดึงดูด ประชาชนเท่านั้น แต่เป็นแผนงานและหลักการของชีวิตที่ถือปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องและจริงจัง กว่า 80 ปี ที่เข้าสู่ร่มกาสาวพัสตร์ ด้วยปณิธานของหลวงพ่อปัญญานันทะ ทำให้ท่านเกิดพลังแห่งพระธรรมมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการทำงานเพื่อเผยแผ่พระ พุทธศาสนาอย่างแท้จริง การเทศน์ของหลวงพ่อปัญญาฯ จะใช้ถ้อยคำที่เข้าใจง่าย โดยนำเอาเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน หรือเหตุการณ์ในปัจจุบันมาเป็นอุทาหรณ์ประกอบการแสดงปาฐกถาธรรมในแต่ละครั้ง ปาฐกถาธรรมของท่านจึงเป็นสำนวนโวหารที่วิพากษ์วิจารณ์ตรงไปตรงมา โดยหวังให้มีการปรับปรุงให้ดีขึ้น มิได้หวังลาภยศสักการะ และมิได้หวังชื่อเสียงคำชมใดๆ ชาวบ้านจึงขนานนามท่านว่า “นักเทศน์ฝีปากกล้า”

ในวัยย่างเข้า 96 ปี พระรูปนี้ ยังคงทำงานหนักให้แก่พระพุทธศาสนาและเผยแผ่หลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระ สัมมาสัมพุทธเจ้ามาอย่างต่อเนื่อง อุโบสถทรงไทยประยุกต์สองชั้นที่ตั้งตระหง่านกลางสระน้ำใหญ่ บริเวณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งเริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2548 ใช้งบประมาณก่อสร้างถึง 136 ล้านบาท มีกำหนดแล้วเสร็จในปลายปี 2550 ซึ่งขณะนี้ดำเนินการมาได้ครึ่งทางแล้ว “โบสถ์ไม่เสร็จ ไม่ตาย” ถ้านี่คือเดิมพันชีวิตด้วยเงื่อนไขของเวลาและสุขภาพ แต่ที่สุดแล้วสัจธรรมซึ่งทุกชีวิตไม่มีทางหลีกเลี่ยงได้ก็มาถึง และแล้วชาวพุทธต้องสูญเสียพระนักเผยแผ่ผู้ยิ่งใหญ่อย่าง “หลวงพ่อปัญญานันทะภิกขุ” ไปเมื่อเวลา ๙ นาฬิกา ของวันที่๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๐

Find the best web hosting service and read ipage review for more information.

มูลนิธิภิกขุปัญญานันทะ | Develop by บ้านจิตอาสา | Webmaster : poonpreecha@volunteerspirit.org