ผลงานและเกียรติคุณดีเด่น

ลำดับสมณศักดิ์
เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๔๙๙ ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ในราชทินนามที่ อ่านต่อ
งานด้านการเผยแผ่
พ.ศ.๒๔๙๒-๒๕๐๒ เป็นองค์แสดงปาฐกถาธรรมประจำวันพระและวันอาทิตย์ ณ พุทธนิคม วัดอุโมงค์ (สวนพุทธธรรม) ต.สุเทพ อ่านต่อ
งานด้านวิทยานิพนธ์ และงานพิเศษ
(ซ้าย) สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) วัดสระเกศ กรุงเทพฯ (ขวา) พระพรหมังคลาจารย์ อ่านต่อ

สังเวชนียธรรม พระพรหมมังคลาจารย์ (ปญฺญานนฺโท)

สังเวชนียธรรม พระพรหมมังคลาจารย์ (ปญฺญานนฺโท)

สังเวชนียธรรม พระพรหมมังคลาจารย์ (ปญฺญานนฺโท)

สังเวชนียธรรม พระพรหมมังคลาจารย์ (ปญฺญานนฺโท) สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงสั่งสอนพุทธบริษัทถึงเรื่องบัณฑิตผู้รู้จักประโยชน์ไว้ว่า "อนตฺถํ ปริวชฺเชติ อตฺถํ คณฺหาติ ปณฺฑิโต." แปลความว่า บัณฑิตย่อมเว...

Read more

เกี่ยวกับท่านปัญญา

วัดชลประทานรังสฤษฎ์
ในปี พ.ศ.๒๕๐๒ ม.ล.ชูชาติ กำภู อธิบดีกรมชลประทาน (ในสมัยนั้น) ระหว่างที่ไปเยือนจังหวัดเชียงใหม่ อ่านต่อ
ประวัติและปฏิปทา พระพรหมมังคลาจารย์ (หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ)
ประวัติและปฏิปทา พระพรหมมังคลาจารย์ (หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ)วัดชลประทานรังสฤษฎ์ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด อ่านต่อ
กายสิ้น ธรรมไม่สิ้น
กายสิ้น ธรรมไม่สิ้น ธรรมทูตแห่งพระพุทธศาสนา หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ “งานคือชีวิต ชิวิตคืองาน บันดาลสุข อ่านต่อ
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
prev
next

ปัญญานันทะ
นิรันดร์

OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด

รักลูก
ให้ถูกทาง

OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด

รักลูกต้อง
ปลูกนิสัยที่ดี

OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด

เพื่อชีวิตใหม่ อธิษฐานใจ
เลิกสูบบุหรี่ดื่มเหล้า

OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด

พจนานุกรมธรรม
ของท่านปัญญานันทะ

OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด

ประวัติชีวิต การงาน
หลักธรรม ปัญญานันทะ

OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด

ปฏิวัติความงมงายปณิธาน
ของหลวงพ่อปัญญานันทะ

OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด

ปฏิรูปพิธีกรรม ประโยชน์สูง
ประหยัดสุด ประยุกต์ธรรม

OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด

ปฏิยุทธ์อบายมุข ทางเสื่อม
ให้เดินหนีทางดีให้เดินตาม

OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด

ทางสายกลาง ไม่ตึง
ไม่หย่อน แต่พอดี

OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด

จากธรรมชาติคืนสู่ธรรมชาติ
ท่านปัญญา ละสังขาร

OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด

เคล็ดลับ
ของชีวิต

OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด

คำสอน
หลวงพ่อ

OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด

การทำงาน
เพื่องาน

OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด

การเจริญ
ภาวนา

OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด

กรรม
อำนาจแห่งกรรม

OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด

๙๕ ปีชาตกาล
ปัญญานันทะ

OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด

หน้าที่สามี-ภรรยา
โอวาทสำหรับคู่ชีวิต

OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด

หน้าที่เพื่อน ลักษณะ
ของเพื่อนดี เพื่อนชั่ว

OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด

หน้าที่ผู้รับกรรม นักโทษ
คนอนาถา คนโง่เขลา

OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด

หน้าที่ผู้บังคับบัญชา
หน้าที่ผู้ใต้บังคับบัญชา

OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด

หน้าที่นายจ้าง ลูกจ้าง
ข้อคิด เตือนใจ

OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด

หน้าที่นักบริหาร
ผู้มีคุณสมบัติพิเศษ

OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด

หน้าที่ครูบาอาจารย์ ศิษย์
นักศึกษา นักค้นคว้า

OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด

หน้าที่คนชรา
ผู้เฒ่าผู้รู้ทันโลก

OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด

หน้าที่ของลูก
บันทึกจากพ่อและแม่

OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด

มรดกธรรม
สุขทุกข์อยู่ที่ใจ

OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด

มรดกธรรม
เก็บความโกรธ

OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด

แนวทางสู่
ความดับแห่งทุกข์

OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด

ธรรมะเพื่อความ
ก้าวหน้าแห่งชีวิต

OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด

ธรรมะที่ใช้แก้
ปัญหาของชีวิต

OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด

ดับทุกข์ได้ด้วย
ลมหายใจ

OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด

ความจริงอันประเสริฐ
ของมนุษย์

OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด

เกิด แก่ เจ็บ
ตาย เป็นธรรมดา

OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด

อยู่ด้วยปัญญา
ปัญหาไม่มี

OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด

ไห้วพระ
ให้ถูกพระ

OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด

แสงสว่าง
ของชีวิต

OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด

สุขสบาย
เพราะใช้ธรรม

OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด

สมถวิปัสสนา
ในชีวิตประจำวัน

OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด

สติและปัญญา
ต้องใช้ในทุกกรณี

OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด

วางแผนชีวิต
พิชิตความทุกข์

OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด

ลูกเอ๋ย
เจ้าจงจำ

OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด

เราจักไม่กระทำสิ่งต่ำทราม
98 ปี ปัญญานันทะ

OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด

เพื่อชีวิตที่
มั่นคงและมีค่า

OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด

เพ่งพินิจเรื่อง
ชีวิตและความตาย

OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด

พระพุทธ
ศาสนาที่แท้

OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด

ปริญญา
จากสวนโมกข์

OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด

ธรรมะสร้าง
สันติสุข

OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด

ธรรมโอสถ ยาจรรโลงจิต
ยาระงับสรรพโรค

OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด

ที่พึ่งอัน
ประเสริฐ

OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด

ทำดีเสีย
ก่อนตาย

OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด

ทำใจให้สงบ
จะพบความสุข

OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด

ท่านได้อะไร
เมื่อไปงานศพ

OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด

ใช้ชีวิตให้คุ้มค่า
ที่เกิดมา

OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด

ชีวิตเพื่อธรรมะ
ธรรมะเพื่อชีวิต

OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด

ชีวิตของข้าพเจ้าและ
คำบรรยายวิชาพุทธศาสน์

OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด

ชาวพุทธควร
เชื่ออย่างไร

OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด

ครูเป็นพระเจ้าผู้สร้างโลก
ครูคือปูชนียบุคคล

OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด

ครู ต้องอยู่
ด้วยคุณธรรม

OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด

ปาฏหาริย์พุทธทาสภิกขุ
ของดีปัญญานันทภิกขุ

OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด

กำไรด้านใน
.

OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด

การศึกษาและการรับ
ปริญญาในพระพุทธศาสนา

OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด

กรรมสนองกรรม
.

OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด

อยู่กันด้วยความรัก การไม่
เบียดเบียนกันเป็นสุขในโลก

OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด

หลวงพ่อสอนธรรม มรดก
กรรมพระพรหมมังคลาจารย์

OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด

แสงสว่างชีวิต ปัญญา
เป็นแสงสว่างแห่งโลก

OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด

ยิ่งให้ยิ่งได้ จิตที่คิดจะให้
สบายกว่าจิตที่คิดจะเอา

OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด

ธรรมะรักษาใจ
จิตที่ฝึกดีแล้วนำสุขมาให้

OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด

ทำดี วันคืนล่วงไปๆ
บัดนี้เราทำอะไรอยู่

OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด

งานคือชีวิต
ชีวิตคืองานบันดาลสุข

OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด

คิดดี ใคร่ครวญ
ก่อนแล้วจึงทำ ดีกว่า

OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด

การกล่าววาจาดี...
พูดดี...เป็นมงคลอันอุดม

OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด

อริยสัจจ์ ความจริง
อันประเสริฐของมนุษย์

OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด

สัจจธรรม เกิดแก่เจ็บตาย
เป็นเรื่องธรรมดา

OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด

สติ ธรรมะที่ใช้
แก้ปัญหาของชีวิต

OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด

อันความกรุณาปราณี ชนะด้วย
ความดี เป็นการชนะที่ถูกต้อง

OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด

ศีล๕ประการ มีศีลธรรม
ประจำใจ ทำให้เกิดสุข

OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด

เมตตาดีมีสุขทุกเวลา ชีวิต
จะเป็นสุข เมิ่อทุกคนมีเมตตา

OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด

ปัญหาของวัยรุ่น หน้าที่
ของพ่อแม่ที่มีต่อลูก

OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด

ความงามแห่งชีวิต
งามแท้คือธรรมและงามใจ

OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด

ครอบครัวที่สมบูรณ์ เราจะทำ
อย่างไร ให้เด็กชอบธรรมะ

OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด

ธรรมครองโลก ความทุกข์เป็น
ภัยอันใหญ่หลวงของสัตว์โลก

OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด

ธรรมครองเรือน คุณสมบัติ
ของผู้ครองบ้านครองเรือน

OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด

100 คำซึ้ง
ร้อยซึ่งคำสอน

OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด

ความทุกข์
ทำอย่างไรจึงพ้นทุกข์

OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด

ความสงบ
ดับทุกข์ได้ด้วยลมหายใจ

OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด

ความสุข
ทำอย่างไรจึงพบสุข

OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด

คำสอน
หลวงพ่อ

OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด

ช่วงชีวิตพระพรหมมัง
คลาจารย์ 2454-2550

OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด

ธรรมครองจิตใจ การฝึก
หัดทำสมาธิแบบพื้นฐานทั่วไป

OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด

ธรรมครองชีวิต ธรรมะ
นำแสงสว่างสู่ชีวิตใหม่

OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด

 
รายการคนค้นฅน
หลวงพ่อปัญญา นันทภิกขุ
วีดีโอ หลวงพ่อปัญญา
นันทภิกขุ
วาทะหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ
และท่านพุทธทาส
พระอุโบสถกลางน้ำ
หลวงพ่อปัญญานันทะ
บุญกิริยาวัตถุ
โดยหลวงพ่อปัญญา
รายการจุดเปลี่ยน
ตอนหลวงพ่อปัญญา นันทภิกขุ
 
Find the best web hosting service and read ipage review for more information.
อย่าจม อยู่กับอดีต
ความหนักอกหนักใจ เหนื่อยใจในชีวิตของเราทั่วๆ ไปอีกประการหนึ่งก็คือ อ่านต่อ
เหตุเกิดที่ ทำ...พูด...คิด
ถ้าเราจะรักษาสัจธรรมของพระพุทธเจ้านั้น อ่านต่อ
พระอุโบสถกลางน้ำ ที่ยังทำไม่เสร็จ
แบบจำลองพระอุโบสถกลางน้ำ หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ อ่านต่อ

มูลนิธิภิกขุปัญญานันทะ | Develop by บ้านจิตอาสา | Webmaster : poonpreecha@volunteerspirit.org